Pokud dojde při dopravní nehodě k úmrtí, mají osoby blízké nárok na odškodnění útrap, kterou v této souvislosti vytrpěli. Starý občanský zákoník stanovoval výši odškodnění pozůstalým paušální částkou, která však nezohledňovala konkrétní okolnosti daného případu. Podle starého občanského zákoníku tak přiznával částku

 • 240.000,- Kč manželovi zesnulého,
 • 240.000,- Kč každému dítěti zesnulého,
 • 240.000,- Kč každému rodiči zesnulého,
 • 85.000,- Kč každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného dítěte,
 • 175.000,- Kč každému sourozenci zesnulého,
 • 240.000,- Kč každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti se zesnulým v době, kdy došlo k dopravní nehodě. Tato osoba blízká nemusela být v příbuzenském poměru se zesnulým, stačilo, aby s ním trvale žila, společně hradili náklady na své potřeby a aby újmu, kterou by utrpěl ten druhý, důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Šlo tak např. o přítelkyni, nevlastního syna, apod.

 

Pokud odškodnění v této výši nebylo přiměřené s ohledem na vzájemné vztahy a utrpěnou újmu, mohli se pozůstalí domáhat zvýšení odškodnění prostřednictvím satisfakce za zásah do osobnostních práv.

 

Nový občanský zákoník rozšířil okruh pozůstalých, kteří mají nárok na odškodnění. Právo na odškodnění má:

 • manžel nebo registrovaný partner,
 • rodiče,
 • dítě,
 • sourozenci,
 • jiná osoba blízká, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Už není nutné, aby bydleli ve společné domácnosti. Osobami navzájem blízkými budou vždy lidé, kteří spolu trvale žijí a osoby sešvagřené, tedy zejména snacha, zeť, tchán, tchýně, švagr a švagrová.

 

Nový občanský zákoník již nestanovuje pevnou výši odškodnění pozůstalým, pouze obecně stanovuje, že jim musí být odčiněny útrapy peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Takto neurčitě formulovaná norma bohužel neposkytuje alespoň základní představu, na jakou částku mají pozůstalí nárok. Při uplatňování tohoto nároku jste tak odkázáni na pomoc advokáta. Jako určité vodítko je možné použít rozhodovací praxi soudů o výši odškodnění podle starého občanského zákoníku.

 

Pomůžu Vám

 

Přenechte starosti o odškodnění na odborníka, který za Vás vše vyřeší. Rád Vám poskytnu veškeré informace o řešení dopravní nehody i o Vašich nárocích, které uplatním vůči pojišťovně. Pro pozůstalé jsou mé služby zpravidla zdarma, protože svou odměnu vyúčtuji pojišťovně. Pokud Vás postihla tato tragická událost, Kontakt.