Náhrada škody může být snížena, pokud se na následcích dopravní nehody spolupodílelo i porušení pravidel silničního provozu ze strany poškozeného. V takovém případě se zpravidla určí podíl poškozeného na následcích dopravní nehody na základě procent. Náhrada škody může být snížena pouze v případě, že porušení pravidel silničního provozu mělo reálný vliv na rozsah škody způsobené při dopravní nehodě.

 

Kdo prokazuje spoluzavinění?

Spoluzavinění musí prokazovat protistrana! To znamená, že pokud např. viník dopravní nehody tvrdí, že na rozsahu škody způsobené při dopravní nehodě se podílelo překročení nejvyšší dovolené rychlosti poškozeným, musí to prokázat. Pokud tuto skutečnost neprokáže, bude se vycházet z toho, že poškozený rychlost nepřekročil.

 

ALE - jedinou výjimkou je trestní nebo přestupkové řízení vedené proti viníkovi dopravní nehody, v rámci kterého musí být na základě zásady in dubio pro reo prokázáno, že ke spoluzavinění nedošlo. Proto pokud např. viník dopravní nehody v rámci své obhajoby tvrdí, že poškozený překročil rychlost, musí být v trestním řízení prokázáno, že k překročení rychlosti ze strany poškozeného nedošlo. Pokud nebude tato obhajoba v rámci trestního řízení vyvrácena, bude se zkrátka vycházet z toho, že poškozený překročil rychlost. Pokud se poškozený přihlásil do trestního řízení s nárokem na náhradu škody, bude mu proto náhrada škody snížena, a ve zbývajícím rozsahu bude odkázán na občanskoprávní soudní řízení. Teprve v občanskoprávním řízení můžete dosáhnout odškodnění, které nebude snižováno neprokázaným spoluzaviněním poškozeného. 

 

Proto pokud Vám nebyl v trestním řízení přiznán nárok na náhradu škody v plném rozsahu, obraťte se na mě! Rád Vám pomohu k vyššímu odškodnění!

 

Nejčastější případy spoluzavinění

Ke spoluzavinění může dojít na základě mnoha příčin, mezi nejčastější důvody pro krácení pojistného plnění však patří:

 

  • nepřipoutání bezpečnostním pásem – rozsah snížení pojistného plnění závisí na tom, jaké mělo nepoužití bezpečnostního pásu vliv na způsobená zranění. Zatímco u některých druhů nehod nemá nepoužití bezpečnostních pásů výraznější vliv na rozsah zranění, u některých je naopak dominantní příčinou zranění. Nejčastější rozsah snížení náhrady škody je v rozmezí 10 až 30 %.
  • jízda bez helmy – i v tomto případě závisí na tom, jak se podílelo nepoužití přilby na následcích zranění. Ke snížení náhrady škody přitom může dojít i u dospělých, kteří ze zákona nemají povinnost použít při jízdě na kole přilbu.
  • překročení rychlosti – pokud se na následcích dopravní nehody podílelo i překročení nejvyšší dovolené rychlosti, může být náhrada škody přiměřeně snížena. Na základě drobného překročení rychlosti např. do 10 km/h však zpravidla není možné krátit pojistné plnění.
  • jízda s opilým řidičem – náhrada škody může být snížena i z důvodu, že poškozený vědomě usedl do vozidla s řidičem pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. I kdyby však nebyl ani připoután, může být náhrada škody snížena nanejvýš o 50 %.

 

Pomůžu Vám!

Pojišťovny často krátí pojistné plnění více, než mohou. V některých případech dokonce krátí pojistné plnění, aniž by pro to byl důvod. Proto pokud se obáváte krácení pojistného plnění, nebo pokud k němu pojišťovna přistoupila, kontaktujte mě! Bezplatně se seznámím s Vaším případem a narovinu Vám řeknu, zdali pro Vás mohu získat vyšší odškodnění. Tuto konzultaci Vám mohu poskytnout i telefonicky.